A divat párban jár
a DEICHMANN-ban!

A játék időtartama:
2022. május 10–31.

Részvételi szabályzat

1. A Játék szervezője és lebonyolítója

A „Deichmann – A DIVAT PÁRBAN JÁR NYEREMÉNYJÁTÉK!” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Deichmann Cipőkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.) (”Szervező”).

2. Az egyes Játékban való részvétel feltételei és módja

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.9. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes, természetes személy (”Játékos”) az ilovedeichmann.hu oldalon („Weboldal”) történő regisztrációt követően vehet részt, aki a Weboldalon a Játék időtartama alatt a jelen Részételi feltételeknek megfelelő fényképet („Tartalom”) oszt meg új, Szervező üzletében, a Szervező termékkínálatából a kampány időtartalma alatt együttesen megvásárolt 1 pár cipőjéről és 1 db táskájáról. A Tartalom megosztása során a Játékos köteles betartani a Szervező jelen Szabályzatban rögzített irányelveit.

2.2. A Játékban egy Játékos több Tartalommal vehet részt. A Játékban történő részvételhez szükséges a Játék időtartalma alatt a Deichmann üzletben vagy online, a www.deichmann.com/hu-hu webáruházon keresztül vásárolni.

2.3. A Weboldalon való regisztráció, az oldal használata vonatkozásában, a személyes adatok kezelése kapcsán a Játék adatkezelési tájékoztatójában rögzíttetek minden Játékosra vonatkoznak. Aki a Játékban való részvételre és/vagy a jelen Részvételi szabályzatban rögzített magatartási szabályokat nem tartja be, azt a Szervező a Játékból kizárja. A Szervező jogosult kizárni a Játékból továbbá azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a Részvételi szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

2.4 A Játékban való részvételhez a Játékosnak e-mail címe, neve megadásával regisztrálnia szükséges a Weboldal felületén. A Szervező kizárólag akkor tekinti érvényesnek a Játékos részvételét, ha a Játékos elfogadja a jelen Részvételi szabályzatot, illetve a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatót. A Szervező kizárólag azokat a megosztott Tartalmakat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok a Weboldalon keresztül saját regisztrációjuk alapján küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját e-mail címét adja meg, a Játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használatára vonatkozó jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten hozzájárul, hogy a Szervező egyoldalú döntése alapján kiemelje, illetve mind a Weboldalon, mind a Szervező Facebook vagy Instagram oldalán keresztül a megossza (nyilvánossághoz közvetítse) a Játékos által feltöltött Tartalmat.

2.5 A Tartalom megosztásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtak, illetve az e bekezdésben írtakból fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja.

2.6 A Tartalmat a Részvételi szabályzat feltételei teljesítésének az ellenőrzése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Részvételi szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.7. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékból azonnali hatállyal kizárja azon Játékosokat, akik esetében azt tapasztalja, illetve annak megalapozott gyanúja merül fel, hogy a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt nem valós regisztrációs adatokkal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több regisztrációval vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

2.8. A nyereménysorsolásban az a Játékos vesz részt, aki
- a részvételi feltételeknek megfelel;
- a részvételi szabályzatban meghatározott Tartalmat tölt fel;
- a Tartalom vonatkozásában betartja a meghatározott irányelveket, magatartási szabályokat;
- az udvarias magatartási formákat betartja, és másokat nem sért, rossz színben nem tűntet fel.

2.9. A Játékból ki vannak zárva a Szervező (Deichmann Cipőkereskedelmi Kft.), valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A játék időtartama
A nyereményjáték 2022. május 10. napjától 2022. május 31. napjáig tart.

4. A Játék menete, nyereménysorsolás

4.1. A Szervező „A DIVAT PÁRBAN JÁR NYEREMÉNYJÁTÉK” néven hirdet Játékot, melynek keretében arra kéri a részvevőket, hogy a jelen Részvételi szabályzatban foglaltakkal összhangban, az alábbiak szerint osszanak meg saját Tartalmat a Szervező Weboldalán.

4.2. A Játékos a Szervező Weboldalán 2022. május 31. éjfélig fényképet („Tartalom”) oszt meg új, a Játék időtartama alatt, a Szervező termékkínálatából megvásárolt, 1 db táskáról és 1 pár cipőről. A termékeknek együtt kell szerepelniük a fényképen.

4.3. A Játékos csak olyan Tartalmat oszthat meg, amely harmadik fél jogait (különösen személyiségi jogait és szerzői jogait) nem sérti és összhangban van jelen Részvételi Szabályzattal. A Szervező ezzel összefüggésben mindennemű felelősségét kizárja, egyúttal fenntartja a jogot, hogy saját hatáskörben döntsön bizonyos, általa sértőnek vagy nem megfelelőnek ítélt Tartalmak eltávolításáról.

4.4. A Játékosok által, a jelen Részvételi Szabályzat szerint megosztott Tartalmakat a Szervező előszűri, és 2022. június 3-áig kiválasztja az általa legkreatívabbnak vélt Tartalmakat, és jelöli meg Főnyereményre jogosult 1 db Nyertest, illetve pótnyertest. A további 3 db Nyertest és a 3 db pótnyertest a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással választja ki. A kiválasztás, illetve a sorsolás nem nyilvános.

4.5. A Játék során a Szervező az alábbi nyereményeket biztosítja:
- Főnyeremény: 1 darab 50 000 Ft értékű Deichmann Ajándékkártya (további információ: https://www.deichmann.com/hu-hu/ajandekkartya )
- További nyeremények: 3 darab vásárlás (azaz 1 pár cipő és 1 db táska) összegével feltöltött Deichmann Ajándékkártya (további információ: https://www.deichmann.com/hu-hu/ajandekkartya ).

4.6. A Szervező a nyertes Játékosokat a regisztráció során megadott e-mail címen 2022. június 3-áig levélben értesíti a Nyereményről, illetve a Weboldalon teszi közzé a Nyerteseket.

4.7. Az 4 db Ajándékkártyát futárszolgálattal küldi ki a Szervező a Nyerteseknek.

5. A nyeremények kézbesítése

5.1. A nyeremény átvételének részleteit a Szervező minden nyertessel egyezteti. A nyereményt az egyeztetéseknek megfelelően a 4.7. pontban rögzítettek szerint vehetik át a Nyertesek. A Nyeremény előkészítéséhez és átvételéhez, illetve a Nyerteseknek blokkal/számlával igazolnia kell a vásárlást. Amennyiben a Nyertes nem tudja igazolni a vásárlást automatikusan a pótnyertes lép a helyébe. A nyeremény átvétele során a Szervező egyezteti a Nyertesekkel a személyes adataikat és a Nyeremény átadás-átvételéről igazolást állít ki.

5.2. Amennyiben a Játékos a nyereménye átvétele érdekében nem működik együtt (pl. nem igazolja a vásárlást), és a nyeremény átvétele a Játékos érdekkörében felmerülő bármely okból meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban, a Játékos a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A nyeremény újbóli kiküldésére nincs lehetőség.
Az adatok hiányosságából/ hibájából (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés) a nyeremény kézbesítésének elmaradásáért, a nyeremény kézbesítésének késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a Játékkal, illetve a nyeremény kézbesítésével kapcsolatban levelezést nem folytat.

5.3. A Nyeremény átvételének meghiúsulása, a Részvételi feltételek Nyertes általi megsértése vagy a Nyertes elérhetetlensége esetén a Nyertes helyére automatikusan a pótnyertes lép.

5.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

5.5. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti, bármely igényt a Szervezővel szemben nem támaszthat.

5.6. A nyereményhez tartozó közterhek megfizetési kötelezettségét a Szervező viseli, azonban az esetlegesen felmerülő egyéb költségek az érintett nyertes Játékost terhelik.

5.7. A Szervező a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

6. A Weboldal magatartási szabályai

A Weboldal és a Weboldalon megosztani kívánt tartalom vonatkozásában a Játékosok az alábbi magatartási szabályokra, irányelvekre kötelesek figyelemmel lenni. Nem kívánatos Tartalomnak minősülnek különösen, de nem kizárólagosan:
- a spam-ek;
- a kereskedelmi, illetve politikai jellegű hirdetéseket tartalmazó Tartalmak;
- a nyilvánvaló valótlanságokat tartalmazó Tartalmak;
- a bántalmazások és sértések, személyeskedő hangvételű, az emberi méltóságot sértő Tartalmak;
- illetlen, obszcén, közízlést sértő vagy pornográf tartalmak;
- jogsértő tartalmak, illetve olyan tartalmak, amelyek erőszakra, bűncselekmény elkövetésére hívnak fel;
- olyan tartalmak, melyek sértik egy harmadik fél jogait (beleértve a szerzői és személyiségi jogokat);
- harmadik fél termékeinek közvetlen vagy közvetett reklámozása, népszerűsítése érdekében megosztott tartalmak;
- fotók olyan személyekről, akik nem adták kifejezett hozzájárulásukat a közzétételhez;
- olyan műveletek, amelyek rontják a Weboldal megfelelő működését, valamint olyan Tartalmak feltöltése, amelyek káros vírusokat tartalmaznak;
- társadalmi csoportokra vagy más felhasználókra vonatkozó becsmérlő és diszkrimináló Tartalmak, különös tekintettel a vallási, származási, etnikai vagy nemzetiségi hovatartozásukra, az anyagi helyzetükre, a szexuális irányultságukra, a nemükre vagy korukra, a világnézetükre vagy politikai meggyőződésükre, illetve a testi, lelki vagy szellemi fogyatékosságukra vonatkozóan.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy az irányelvekkel ellentétes tartalmakat azonnali hatállyal eltávolítsa a Weboldalról, egyúttal a Játékosokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes Játékos részére elektronikus úton elküldött értesítésnek Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

7.2. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalakat, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

7.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, regisztráció létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

7.5. Amennyiben a Játékos adatfeltöltés vagy a Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.6. Szervező kizárja a felelősségét a Weboldala rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden tőle telhető intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

7.7. A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan okozott, a Játékosoknál felmerülő károkért való felelősséget.

7.8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Részvételi szabályzatot vagy a Játékot indokolt esetben bármikor, előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal megváltoztassa, kiegészítse, módosítsa vagy törölje. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

7.9. Amennyiben a Részvételi szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó, hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

7.10. A Szervező a nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat.

Budapest, 2022. május 10.
Deichmann Cipőkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság